Auteur: John Beatty

Instellingen

Superman

Softcover
Scans
Jaar
Uitgever(s)Auteur(s)
Bestel
10.47
Superman (O) 1988 Baldakijn Boeken John Beatty [T] / John Byrne [TS] / Karl Kesel [T] / Jerry Ordway [T]
10.48
Superman (O) 1988 Baldakijn Boeken John Beatty [T] / John Byrne [TS] / Jerry Ordway [T] / Keith Williams [T]
10.49
Superman (O) 1988 Baldakijn Boeken John Beatty [T] / John Byrne [TS] / Jerry Ordway [T] / Leonard Starr [T] / Keith Williams [T]
 
10.52
Het eerste afspraakje! (O) 1988 Baldakijn Boeken John Beatty [T] / John Byrne [TS] / Dick Giordano [T] / George Pérez [T]
10.53
Superman / De wereld van Metropolis (O) 1989 Baldakijn Boeken John Beatty [T] / John Byrne [TS] / Dick Giordano [T] / Frank McLaughlin [T] / Win Mortimer [T]
 
10.57
Rampage is terug in de ring! / De wereld van Metropolis (O) 1989 Baldakijn Boeken John Beatty [T] / John Byrne [S] / Kerry Gammill [T] / Dick Giordano [T] / Win Mortimer [T] / Roger Stern [S] / Sal Trapani [T]
10.58
Superman / De wereld van Metropolis (O) 1989 Baldakijn Boeken John Beatty [T] / John Byrne [S] / Kerry Gammill [T] / Dick Giordano [T] / Win Mortimer [T] / Roger Stern [S] / Sal Trapani [T]

 

Superman (Special)

Softcover
Scans
Jaar
Uitgever(s)Auteur(s)
Bestel
1.5
Superman special nr 5 (O) 1988 Baldakijn Boeken John Beatty [T] / Dick Giordano [T] / Don Heck [T] / Frank McLaughlin [T] / Bob Rozakis [S] / Curt Swan [T] / Al Vey [T]
 
1.7
Superman special (O) 1988 Baldakijn Boeken John Beatty [T] / José Marzán [T] / Jerry Ordway [T] / Bob Smith [T] / Marvin "Marv" Arthur Wolfman [S]
 
1.9
Superman special (O) 1988 Baldakijn Boeken John Beatty [T] / John Byrne [TS] / Adam Kubert [T] / Paul Kupperberg [S] / Jerry Ordway [T] / Ty Templeton [T]
 

Einde van deze pagina.